Köszöntő
Híreink
Ügyfélfogadás
Pályázatok
Hirdetmények
Statisztika
Szervezet
Képzés
Európai Uniós projektek
Foglalkoztatási Paktum
Roma oldal
Közbeszerzés
Üvegzseb
EQUAL RegiNet
Új Esély Plusz
TÁMOP
Kiadványaink
Közlemények
Megállapodásaink
Kapcsolatfelvétel
Tájékoztató a külföldiek magyarországi munkavállalásárólNyomtatás

I./

Főszabály:

Harmadik országbeli állampolgár Magyarországon főszabály szerint munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható. A munkavállalási engedélykérelmet – érvényes munkaerőigény-

bejelentése birtokában -a belföldi munkáltató nyújtja be. (Egyes esetekben a munkáltató mentesül a munkaerőigény-bejelentés alól, a részletes feltételekről a regionális munkaügyi központokban kapható felvilágosítás.)

 

A kérelemhez mellékelni kell:

- a munkakör ellátásához szükséges, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását (eredeti példányban, vagy annak hiteles másolataként)

- a munkaköri egészségügyi alkalmasságot tanúsító elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági

igazolást, külföldről származó igazolás esetén az igazolás hiteles másolatát, valamint hiteles magyar fordítását (eredeti példányban, vagy annak hiteles másolataként)

- a munkáltató alapító okiratát, cégbejegyzésre vonatkozó cégbírósági végzését.

Fontos, hogy hiteles másolatként kizárólag közjegyző által készített hiteles másolat fogadható el. Hiteles fordítást az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) készít az idegen nyelvű okiratról.

 

A munkáltató részére akkor lehet kiállítani a munkavállalási engedélyt, ha

- a foglalkoztató a munkaerőigényét, a kérelem benyújtását megelőzően legalább 15 nappal

korábban, de 60 napnál nem régebben nyújtotta be

- a munka elvégzésére a munkaerőigény bejelentésétől kezdődően 15 napon belül megfelelő

képzettséggel rendelkező, kiközvetíthető magyar munkaerő nem áll rendelkezésre;

- a külföldi rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakképzettséggel, alkalmazási

feltételekkel;

- a külföldi alkalmazása egyéb foglalkoztatási szempontból is indokolt;

- a foglalkoztatási törvény 7. § (5) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn (kizáró okokat az ágazati miniszter eddig még nem tett közzé).

 

Nincs szükség engedélyre:

1.      nemzetközi szerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén;

2.      a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság - nemzetközi szerződés által meghatározott - fiók és képviselet vezetőjeként történő munkavégzéséhez;

3.      külföldi állam diplomáciai (konzuli) képviselete vagy egyéb szerve személyi állománya keretében, a küldő állam által delegált tagjának a képviseletnél vagy egyéb szervnél történő munkavégzéséhez, valamint az államok közt fennálló viszonosság alapján, a külföldi állam diplomáciai vagy konzuli képviselete személyzete közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez;

4.      a Magyar Köztársaság területén nemzetközi szerződés alapján működő nemzetközi kormányközi szervezet illetőleg a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként elismert, a Magyar Köztársaság területén működő szervezet (a továbbiakban: nemzetközi szervezet) személyzetének a nemzetközi szervezetnél történő, valamint ezek közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez;

5.      a nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok által delegált személyeknek (a továbbiakban: delegáltak) nemzetközi szervezetnél vagy közös szervnél történő munkavégzéséhez, valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegáltak közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez;

6.      harmadik országban honos vállalkozással kötött magánjogi szerződés alapján történő - alkalmanként harminc napos időtartamon belül a tizenöt munkanapot meg nem haladó - üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenység elvégzéséhez;

7.      az EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítése keretében kiküldetés, kirendelés útján magyarországi foglalkoztatónál magánjogi szerződés teljesítése érdekében munkavégzéshez;

8.      az EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató vállalkozás mint munkáltató által kölcsönzött munkavállaló magyarországi foglalkoztatónál munkaerő- kölcsönzés keretében történő munkavégzéséhez;

9.      külföldi részesedéssel rendelkező gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, valamint felügyelő bizottsági tagjaként történő munkavégzéshez;

10.  a posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján - a pályázat, illetőleg az ösztöndíj keretében történő - munkavégzéshez;

11.  külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárnak nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatásához;

12.  Magyar Köztársaság területén működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló személynek a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzéséhez;

13.  alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységhez, amelyre - az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint - az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretén belül kerül sor;

14.  Magyar Köztársaság területén nyilvántartásba vett egyházban vagy annak intézményében munkát végző, az egyházi szolgálatot élethivatásszerűen folytató tevékenységéhez;

15.  a Magyar Köztársaság területén menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérőnek, továbbá a befogadottnak a befogadó állomáson történő munkavégzéséhez;

16.  naptári évenként tíz munkanapnál nem hosszabb ideig tartó, oktatási, tudományos vagy művészeti tevékenységéhez;

17.  kutató olyan tevékenységéhez, amely - a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint - a Magyar Köztársaság és más állam között létrejött megállapodás hatálya alá tartozik;

18.  a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig program keretében szakmai gyakorlaton résztvevő harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához;

19.  magyar állampolgár olyan özvegyének munkavégzéséhez, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt legalább egy évig Magyar Köztársaság területén együtt élt;

20.  a kutató olyan magyarországi kutatási tevékenységéhez, amelyet külön jogszabály rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján végez;

21.  a hivatásos sportolónak munkavégzés keretében folytatott sporttevékenységéhez, illetve az edző sporttevékenységre való felkészítő tevékenységéhez;

22.  az Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló 1951. június 19-én Londonban kelt Megállapodás (a továbbiakban: NATO-SOFA Megállapodás) részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk a) és b) pontjában meghatározott és a Magyar Köztársaság területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjai közeli hozzátartozóinak munkavégzéséhez a szolgálati célú tartózkodás idejére a részes államok közt fennálló viszonosság alapján;

23.  a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Harmtv.) meghatározott családegyesítő személy családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező és legalább egy éve jogszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodó családtagjának, feltéve, hogy a családegyesítő engedély nélkül foglalkoztatható;

24.  menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagjának, vagy menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú esetén szülőjének, ennek hiányában gyámjának, feltéve, hogy a családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

II./

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőállampolgárokra vonatkozó külön szabályok:

2009. január 1. napjától Magyarország teljes körűen megnyitotta munkaerőpiacát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldiek előtt. Ettől a naptól tehát engedély-mentesen foglalkoztathatók az alábbi személyek, a munkáltatót azonban bejelentési kötelezettség terheli (lásd. III. pont)

 

Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőszemély:

a)    EGT- állampolgár (azaz: az osztrák, liechtensteini, német, svájci, dán, belga, francia,                norvég,bolgár, román, cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák, máltai, ciprusi,

      brit, izlandi, ír,olasz, görög, spanyol, svéd, holland, finn, portugál, luxemburgi

       állampolgár),

b)    az EGT- állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, az EGT- állampolgárt             kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagja,

c)     a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, a magyar állampolgárt   kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagja,

d)      az EGT- állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó  személy, aki

        da)   a magyar állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él,        illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen

gondoskodik,

         db)  abban az országban, ahonnan érkeznek - az EGT- állampolgár eltartottja volt, vagy     vele legalább egy évig egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT állampolgár személyesen gondoskodik,és a hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.

Családtag:

a) az EGT- állampolgár házastársa,

b) a magyar állampolgár házastársa,

c) az EGT- állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,

d) a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,

e) ha a törvény* másként nem rendelkezik - az EGT- állampolgár vagy házastársa eltartott

felmenője, (*2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőszemélyek beutazásáról és tartózkodásáról),

f) a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,

g) a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,

h) akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi;

 

III./

Engedélymentes foglalkoztatás megkezdésének és megszűnésének bejelentése:

 

A foglalkoztató köteles az erre rendszeresített formanyomtatványon a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni

 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,

- azon harmadik országbeli állampolgár, akinek a Magyar Köztársaság területén történő

foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre, valamint

- a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy

letelepedett jogállású személyek

 

foglalkoztatását.

 

A foglalkoztatás kezdőidőpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a

foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követőnapon kell bejelenti!

A nyomtatvány a www.darmk.munka.hu /híreink – felhívás  külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatban –bejelentőlap alatt érhető el.

* * *

Kapcsolódó dokumentumok

Békés Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: bekeskh-mk@lab.hu